Przejdź do serwisu tematycznego

Podsumowanie roku w Wojskowych Zakładach Łączności Nr 1

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 podsumowały swoją działalność na rzecz bezpieczeństwa Polski w 2022 roku.

23 grudnia br. wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ), Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 (WZŁ-1) z Zegrza podsumowały swoją działalność na rzecz obronności Polski w 2022 roku. Do najważniejszych wydarzeń zaliczono kilka kluczowych wieloletnich umów na wykonanie nowych Aparatowni Łączności Cyfrowej – Transmisyjnej AŁC-T, Kabin Dowodzenia F-OPS i Wozów Kablowych w programie Wisła oraz na dokompletowanie Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T.

W tym roku zakończono dostawę Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie (PKKs) oraz Kontenerów Wsparcia Technicznego w programie Wisła Support Equipment. Spółka świadczy również usługi w zakresie Laboratorium Badawczego, które jako pierwsze w Polsce uzyskało w tym roku certyfikat akredytacji w zakresie badań na odporność NEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse). W kwietniu WZŁ-1 były gospodarzami 9. Forum Innowacji i Rozwoju Technologicznego, cyklicznie organizowanym przez Polską Grupę Zbrojeniową (Laboratorium WZŁ-1 do badania odporności na impuls elektromagnetyczny).

W pierwszej połowie roku spółka prezentowała Mobilną Platformę Kryminalistyczną przeznaczoną do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy (projekt opracowany w konsorcjum: Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, WZŁ-1 oraz Hagmed). Zorganizowano trzy pokazy dedykowane odpowiednio funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz pracownikom dydaktycznym tych placówek. Udział spółki w tym projekcie pozwolił rozwinąć nowe zdolności technologiczne oraz nawiązać kontakty w MSWiA. Zostały stworzone podstawy do ewentualnych przyszłych zamówień z tego obszaru (Pokaz Mobilnej Platformy Kryminalistycznej w Centrum Szkolenia SG).

Kontrakty

WZŁ-1  podpisały z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawę Aparatowni Łączności Cyfrowej-Transmisyjnej (AŁC-T). Umowa opiewa na kwotę ponad 880 mln zł. Dostawy 43 aparatowni zostaną zrealizowane w latach 2024-2026. Nowa aparatownia stanowi rozwinięcie sztandarowego produktu WZŁ-1 – Ruchomego Węzła Łączności Cyfrowej RWŁC-10/T (MSPO 2022: Siedem umów MON za 3 mld zł).

Konsorcjum w składzie Wojskowe Zakłady Elektroniczne (lider), Wojskowe Zakłady Łączności oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia zawarło umowę na dostawy kabin dowodzenia dla programu z obszaru zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej – Wisła. Kabiny: E-OPS, C-OPS oraz F-OPS zapewnią właściwą integrację wykorzystywanego systemu C2 z narodowymi i sojuszniczymi systemami dowodzenia i łączności. Sprzęt trafi do Sił Zbrojnych RP w latach 2024-2025. WZŁ-1. w ramach Konsorcjum odpowiadają za produkcję Kabin Dowodzenia (F-OPS) przeznaczonych do planowania operacji w ramach systemu OPiR SZ RP (Pierwsze stanowisko dowodzenia do polskiego systemu Wisła).

Konsorcjum PGZ -WWR w składzie PGZ S.A. (lider), Wojskowe Zakłady Łączności nr 1, Huta Stalowa Wol, Jelcz, Rosomak, oraz PIT-Radwar zawarło Umowę ramową z Agencją Uzbrojenia na dostawy elementów systemu uzbrojenia Wieloprowadnicowych Wyrzutni Rakietowych. Umowa określa zasady i warunki zawierania Umów Wykonawczych, które pozwolą na wdrożenie krajowych elementów modułów ogniowych artylerii rakietowej bazującej na systemach M142 HIMARS (USA) oraz K239 Chunmoo (Korea Południowa). Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 w ramach Konsorcjum będą odpowiadały za zabezpieczenie elementów systemu łączności – przede wszystkim za aparatownie łączności (Wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe dalekiego zasięgu – nowy system uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, Polski przemysł włącza się w produkcję wyrzutni rakietowych dla Wojska Polskiego).

WZŁ-1 w konsorcjum z Transbit zawarły umowę z Agencją Uzbrojenia na dostawę dokompletowania aparatowni transmisyjnych RWŁC-10/T na kwotę ponad 82 mln zł. Celem zawartej umowy jest dostosowanie 58 aparatowni do wymagań współczesnego pola walki. Kontrakt obejmuje doposażenie aparatowni w najnowsze rozwiązania techniczne, w tym modyfikacje w systemie teleinformatycznym, radioliniowym, okablowaniu i systemie zasilania oraz poprawę warunków pracy dla operatorów. Zgodnie z harmonogramem konsorcjum ma zrealizować umowę do 2024 (Umowa na dokompletowanie aparatowni RWŁC-10/T).

WZŁ-1 podpisały umowę z 2. Regionalną Bazą Logistyczną na naprawy, serwisowanie i diagnostykę oraz konserwację w kraju i PKW, Mobilnych Modułów Stanowiska Dowodzenia (MMSD), Ruchomych Węzłów Łączności Cyfrowej (RWŁC-10 T/K), Przenośno-Przewoźnych Terminali Satelitarnych (PPTS), Polowych Kancelarii Kryptograficznych (PKK), Mobilnych Kancelarii Kryptograficznych (MKK-03), Mobilnych Terminali Satelitarnych (MTS-4 AGAWA) oraz napraw niezbędnych do zapewnienia niejawnej łączności dla sprzętu, dla którego wymagany jest certyfikat ochrony elektromagnetycznej w latach 2022-2024.

Zdjęcia: WZŁ-1

WZŁ-1 podpisały umowę z Agregaty Pex-Pool Plus Janusz Kania na dostawę Autonomicznych Źródeł Zasilania wraz z usługami towarzyszącymi. Zostaną one dostarczone w ramach realizowanego kontraktu na dostawę Mobilnych Węzłów Łączności (MCC-1) dla programu Wisła (Faza I).

WZŁ-1 podpisały umowę z H. Cegielski-Poznań na wykonanie i dostawę ramy bazowej masztu kratownicowego dla projektu Mobilnych Węzłów Łączności systemu Wisła (Faza I).

WZŁ-1 podpisały umowę z niemiecką SMAG Mobile Antenna Masts na dostawę pakietów masztowych do Aparatowni Łączności Cyfrowej-Transmisyjnej – AŁC-T w liczbie 43 egz. Dzięki tej umowie spółka ugruntuje swoje zdolności w projektowaniu i produkcji kratownicowych masztów antenowych, nabyte w trakcie realizacji projektu Mobile Communication Center – faza 1 (MCC1) w programie Wisła. Pozyskane przez WZŁ-1 doświadczenia będą owocowały zdolnościami do produkcji seryjnej kolejnych partii masztów antenowych dla rozwiązań realizowanych przez spółkę w przyszłości (m.in. w ramach programów WisłaNarew) (Niemieckie maszty do aparatowni AŁC-T).

WZŁ-1 przekazały do Sił Zbrojnych RP ostatnie 12 sztuk Polowych Kancelarii Kryptograficznych na samochodzie. W sumie w ramach umowy zawartej z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni w dn. 4 grudnia 2019 spółka dostarczyła do polskiej armii 33 sztuki PKKs-ów na kwotę ponad 65 mln zł. Polowa Kancelaria Kryptograficzna na samochodzie przeznaczona jest do przyjmowania, przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych w miejscach chronionych, które zapewniają infrastrukturę energetyczną i teleinformatyczną (WZŁ-1 dostarczyły ostatnie kancelarie PKKs).

W grudniu b.r. WZŁ-1 przekazały ostatni z dziewięciu kontenerów w programie Wisła Support Equipment. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 pod koniec września sprzedały do Raytheon Missiles & Defense trzy pierwsze Kontenery Wsparcia Technicznego w polskiej konfiguracji systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego MIM-104F Patriot w pierwszej fazie programu Wisła. Do końca roku dostarczony zostanie ostatni kontener (Program Wisła: WZŁ-1 na końcowym etapie integracji).

Współpraca

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 podpisały umowy o współpracy i porozumienia w ramach już realizowanych i planowanych do realizacji Projektów Badawczo-Rozwojowych (B+R) tj.:

 • Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy PGZ, a Instytutem Techniki Górniczej KOMAG, centralną Stacją Ratownictwa Górniczego oraz Wojskowymi Zakładami Łączności Nr 1. Głównym Celem Współpracy jest zwiększenie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych oraz ratowników prowadzących akcje ratownicze pod ziemią. Dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej współpraca z partnerami z sektora górniczego jest dobrą okazją do sprawdzenia opracowywanych technologii w wyjątkowych warunkach.
 • Instytutem Metali Nieżelaznych Sieci Badawczej Łukasiewicz do projektu EDF-2022-LS-RA-DIS-NT TARDIGRADE. Projekt dotyczy systemów adaptacyjnych do warunków środowiskowych.
 • Uniwersytetem Morskim z Gdyni do projektu EDF-2022-DA-NAVAL-MSAS: Medium-Size Semi-Autonomous Surface Vessel. Projekt którego celem jest opracowanie średniej wielkości półautonomicznego statku nawodnego o różnych modułach misji, skoncentrowanych na specyficznych warunkach środowiska przybrzeżnego, zapewniających zwiększone zdolności w zakresie obrony wybrzeża.
 • Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów Sieci Badawczej Łukasiewicz do projektu Szerokopasmowej łączności bezprzewodowej dla pojazdu UAG.
 • Siecią Badawczą Łukasiewicz, Uniwersytetem Morskim w Gdyni, Instytutem Badawczym KOMAG, Akademią Górniczo Hutniczą AGH, Wojskową Akademią Techniczną w ramach programu Horyzont Europa KE. Projekt ten to platforma monitorowania i zarządzania zmianami klimatycznymi na ziemi i w przestrzeni kosmicznej, zapewnia wzmocnienie odporności na zagrożenia poprzez wykorzystanie transformacji cyfrowej dla wzmocnienia transformacji energetycznej, klimatycznej i społecznej.

Ponadto, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 biorą udział w nw. projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR):

 • Prototyp mobilnego wielosensorycznego systemu obserwacji i wymiany danych do zabezpieczenia strefy granicznej;
 • System rozpoznania, detekcji czynników CBRN w sytuacjach zagrożeń;
 • Mobilny system ochrony perymetrycznej obiektów CERBER;
 • Kontroler satelitarny dla lokalnych sieci bezprzewodowych (LAN, WLAN, WIFI, GSM) – jest to jeden z 18 priorytetowych projektów zgłoszonych do Szefostwa Badań i Rozwoju AU, których rozpoczęcie procedowania planowane jest na 2023;
 • System powietrznego węzła łączności.

Nagrody i wyróżnienia

 • Mobilna Platforma Kryminalistyczna zdobyła III miejsce w konkursie Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności (Mobilna Platforma Kryminalistyczna do szybkiej identyfikacji na miejscu zdarzenia masowego – ataku terrorystycznego lub katastrofy) to projekt opracowany w konsorcjum, w skład którego wchodzą: Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (Lider), Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 oraz Hagmed;
 • Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 wraz z konsorcjantami – Politechniką Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (lider) oraz Hagmed zostały laureatami nagrody POLSECURE 2022. Nagrodzony został projekt Mobilnej Platformy Kryminalistycznej, przeznaczony do przeprowadzenia kryminalistycznych oględzin na miejscu zdarzenia przez ekspertów kryminalistyki (POLSECURE: Nagrody przyznane).
 • Wyróżnienie dla WZŁ-1 za Aparatownię Łączności Cyfrowej- Transmisyjnej. Na zakończenie XXX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego i jednocześnie XXIII Wystawy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zostały przyznane nagrody i wyróżnienia dla wystawców oraz ich produktów. W tym roku po raz pierwszy swoje wyróżnienia w pięciu kategoriach przyznało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W kategorii Wsparcie Dowodzenia, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasz Piotrowski przyznał wyróżnienie Wojskowym Zakładom Łączności Nr 1 za Aparatownię Łączności Cyfrowej – Transmisyjnej (Nagrody i wyróżnienia na XXX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego).

Na podstawie informacji prasowej

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Najnowszy bezzałogowiec Mojave na brytyjskim lotniskowcu

Amerykańska spółka General Atomics Aeronautical Systems Inc. i brytyjska królewska marynarka wojenna poinformowały o testach startów i lądowania nowego bojowego bezzałogowego statku latającego…

Mongolia pierwszym azjatyckim odbiorcą JLTV

Departament Obrony USA zlecił spółce Oshkosh Defense produkcję kolejnej partii wielozadaniowych pojazdów opancerzonych JLTV dla pięciu odbiorców eksportowych, w tym Mongolii…

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

Powiązane wiadomości

X