28 listopada minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podpisał zarządzenie ustanawiające nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. Program zakłada wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych, w tym priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki w kontekście bezpieczeństwa Polski i NATO.

Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 określa m.in. zakres modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, plany rozwoju wszystkich zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 określa m.in. zakres modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, plany rozwoju wszystkich zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Główne założenia programu to m.in. przyspieszenie formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, wzrost ukompletowania 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej i odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach w miejsce 14. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, co zostało zapowiedziane przez ministra Błaszczaka 14 października 2018 (SKON o 18. Dywizji Zmechanizowanej, 2018-11-15).

Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest dokumentem niejawnym, jednakże resort obrony zakomunikował, że w planach jest dalsza rozbudowa Wojsk Obrony Terytorialnej a także budowa wojsk cyberobrony. Resort planuje także wdrożenie reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi, co zostało zapoczątkowane podpisaniem przez Prezydenta RP nowelizacji ustaw o urzędzie ministra obrony o powszechnym obowiązku obrony. Dokument zacznie obowiązywać 23 grudnia (Zmiana systemu dowodzenia, 2018-11-10; Polskie cyberwojsko, 2018-06-23).

Dokument odnosi się również do kwestii wprowadzenia nowoczesnych systemów uzbrojenia obrony powietrznej (programy WisłaNarew) oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu (program Homar) oraz osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód (MNDNE) w Elblągu. Zapisy programu mają też skutkować poprawą zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionów rozpoznawczych w ich strukturach (Rosomaki WD przekazane, 2018-10-03; HSW dla programu Wisła, 2018-10-25; Modernizacja artylerii rakietowej wg MON, 2018-11-27).

Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026 określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany harmonijnego rozwoju dotyczące wszystkich zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje także liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów SZ. Program Rozwoju Sił Zbrojnych stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia. 

Następnym krokiem będzie rozwinięcie i uszczegółowienie jego treści w formie pakietu tzw. planów pochodnych (zasadniczych i uzupełniających), w tym wydanie Planu Modernizacji Technicznej na lata 2017-2026. Według zapewnień ministra prace nad nowym PMT już trwają. Poprzednia aktualizacja, na lata 2017-2022, została podpisana przez ówczesnego szefa resortu, Antoniego Macierewicza, 7 października 2016. Pierwotny dokument został przyjęty 11 grudnia 2012, gdy szefem MON był Tomasz Siemoniak i jego realizacja była zaplanowana na lata 2013-2022. Aktualizacja planu poza 2022 jest niezbędna, aby MON mógł zaciągać zobowiązania finansowe na podstawie umów po tej dacie.

Pod koniec maja 2018 Rada Ministrów uchwaliła ustawę Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026. Dokument jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów. Uchwała stanowi podstawę do programowania rozwoju Sił Zbrojnych (Modernizacja polskich T-72M1, 2018-09-28; Modernizacja BWR-1D i BWR-1S, 2018-03-04; Powstanie zmodernizowany W-3WA WPW, 2018-09-10; MW wycofa śmigłowce SH-2G, 2018-05-15).

Z kolei 18 września Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MON, projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Projekt nowelizacji zakłada wydłużenie okresu planowania z 10 do 15 lat i aktualizację tych planów co 4 lata. 22 listopada projekt został rozpatrzony przez Senat.