27 października oficer prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT), płk Marek Pietrzak, poinformował, że formacja odnotowuje zwiększone zainteresowanie wsparciem działań przeciwkryzysowych samorządów, systemu ochrony zdrowia, służb sanitarnych, ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji. Aby usprawnić proces zamawiania wsparcia w marcu br. powstała Platforma Wsparcia WOT, dzięki której proces wnioskowania o pomoc wojska został maksymalnie uproszczony i odbiurokratyzowany (Kolejne przysięgi żołnierzy WOT, 2020-10-23).

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zachęca o składanie wniosków o pomoc za pośrednictwem aplikacji webowej Platforma Wsparcia WOT. / Grafika: WOT

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zachęca o składanie wniosków o pomoc za pośrednictwem aplikacji webowej Platforma Wsparcia WOT. / Grafika: WOT

Do tej pory na platformie zarejestrowało się 2385 podmiotów, które złożyły 11,5 tys. wniosków o pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej. Najczęściej z platformy korzystały wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, ośrodki pomocy społecznej (różnego szczebla), wydziały i zespoły zarządzania kryzysowego, szpitale, centra krwiodawstwa, organizacje charytatywne czy domy dziecka (Odporna Wiosna: Podsumowanie działań WOT i Policji, 2020-07-16). 

Platforma najbardziej efektywnie była wykorzystywana w maju i czerwcu br., wraz ze zmniejszaniem obostrzeń sanitarnych malała też liczba wniosków globalna oraz ta składana za pomocą narzędzia. Obecnie wraz ze wzrostem zaangażowania różnych instytucji w działania przeciwkryzysowe, rośnie też liczba wniosków o wsparcie do WOT. W związku z tym DWOT zachęca, aby jak największa ich liczba była składana za pośrednictwem platformy (WOT podsumowują operację Odporna Wiosna, 2020-06-03). 

Platforma Wsparcia WOT to aplikacja webowa dostępna pod adresem: www.pomocwot.ron.mil.pl, z której mogą korzystać tylko zarejestrowane podmioty. Aby dokonać rejestracji należy wysłać email z wnioskiem o rejestrację na adres: pomocwot(at)mon.gov.pl, w odpowiedzi wnioskodawca otrzyma wiadomość z prośbą o przesłanie szczegółowych danych niezbędnych do rejestracji. Po przejściu rejestracji użytkownik otrzymuje pełen dostęp do usługi. 

Całkowity nadzór nad składanymi wnioskami mają wojewodowie. Oni lub wskazane przez nich osoby zobowiązani są do oceny każdego wniosku oraz ostatecznie jego zatwierdzenia bądź odrzucenia. Zatwierdzony wniosek trafia bezpośrednio do Brygady Obrony Terytorialnej właściwej dla rejonu realizacji wniosku. 

Obsługa aplikacji ogranicza się do wypełnienia interaktywnego formularza, w którym wnioskodawca wskazuje miejsce i zakres pomocy oraz nadaje jej priorytet. Formularz ten jest widoczny dla koordynatora WOT ds. współpracy z brygady, który pod wskazany adres kieruje żołnierzy WOT z pomocą. Co ważne – zlecający zadanie na bieżąco może śledzić postęp jego realizacji. Istotnym jest również fakt, że po zakończeniu zadania do wnioskodawcy trafią dodatkowe informacje dotyczące dalszych potrzeb lub wnioski.