3 listopada Grupa WB poinformowała, że wchodząca w jej skład spółka Radmor z Gdyni, wraz z innymi podmiotami z Polski, Francji, Niemiec i Niderlandów, rozpoczęła projekt badawczy Definiowane programowo sieci taktyczne i teatru działań SOFTANET (SOFtware Defined Tactical and TheAtre NETwork) (Niemiecki BMS wdrażany, 2020-05-29; Niemcy w programie ESSOR, 2020-03-05).

Polska przystąpiła do projektu 20 października br. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcina Ociepę na podstawie pełnomocnictwa szefa MON / Zdjęcie: Grupa WB

Polska przystąpiła do projektu 20 października br. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcina Ociepę na podstawie pełnomocnictwa szefa MON / Zdjęcie: Grupa WB

 

Projekt ma na celu zbadanie zalet sieci definiowanej programowo dla wojskowych sieci szczebla taktycznego i operacyjnego wraz z demonstracją technologii. Główną ideą jest wirtualizacja łączności, zasobów obliczeniowych i pamięci masowej sieci taktycznych oraz wykorzystanie zalet oprogramowania w celu zapewnienia sprawności technicznej i operacyjnej Oferta Grupy WB na targach HEMUS 2020, 2020-09-30).

Zaangażowanie Polski w SOFTANET pozwoli na współudział w opracowywaniu nowego europejskiego standardu wymiany danych pomiędzy węzłami sieci. Realizacja projektu umożliwi wykorzystanie jego wyników w rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP w obszarze dowodzenia. Spółka Radmor odpowiada za opracowanie i dostarczenie demonstracyjnego laboratorium badawczego (testbed) obejmującego infrastrukturę taktyczną i cywilną. Wykorzystane zostaną nowoczesne radiostacje definiowane programowo (SDR, jak model COMP@N), urządzenia nadawczo-odbiorcze obecnie eksploatowane w Wojsku Polskim do budowy taktycznych sieci wąskopasmowych, a także rozwiązania komercyjne do opracowania sieci szerokopasmowej (Kolejne radiostacje Radmor RRC 9211 dla WP , 2020-06-29).

Celem projektu SOFTANET jest stworzenie demonstracyjnego laboratorium badawczego. Ma ono umożliwić badanie, monitorowanie wydajności i weryfikację sieci SDN (Software Defined Network) z infrastrukturą sprzętową, która jest obecnie używana na całym świecie, w szczególności w wojskowych systemach komunikacyjnych (Florence Parly w Grupie WB, 2020-02-04).

Oprócz spółki Radmor, po stronie polskiej wykonawcami projektu będą przedsiębiorstwo ITTI z Poznania oraz Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego z Zegrza Południowego i Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) im. Jarosława Dąbrowskiego z Warszawy.

Obecne wojskowe sieci łączności opierają się na szerokiej gamie heterogenicznych technologii komunikacyjnych, które mają zapewniać możliwie najlepszą łączność w niesprzyjających warunkach. Rozwiązania te są wykorzystywane do łączenia jednostek operacyjnych różnego szczebla (batalion, kompania, pluton) oraz różnych platform bojowych (pojazdy, samoloty, okręty) wykorzystywanych przez siły zbrojne.

Stosowane dzisiaj technologie sieciowe charakteryzuje szereg ograniczeń, które obejmują między innymi kwestię rekonfiguracji sieci, zarządzania zasobami systemowymi i różnych funkcjonalności wykorzystywanych urządzeń. Dzisiejsze rozwiązania zapewniają jedynie podstawowy wspólny poziom interoperacyjności, a ich konfiguracja i zarządzanie są złożone i czasochłonne. Brak adaptacyjnej interoperacyjności usług sieciowych typu end-to-end jest poważnym ograniczeniem dla obecnego teatru działań wojennych i sieci taktycznych. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku dużych sieci koalicyjnych, dla których obecnie nie jest dostępny wspólny system zarządzania.

Wyzwaniom stawianym współczesnym sieciom radiowym używanym przez siły zbrojne można sprostać, wykorzystując technologie wirtualizacji oraz stosując narzędzia i metodologie programowe na cyfrowym polu bitwy. Należy jednak zauważyć, że wraz z korzyściami płynącymi z wykorzystywania oprogramowania pojawiają się również powiązane ryzyka, jak podatności sieci na zakłócenia i podsłuchy. Jest to największe wyzwanie i główny cel projektu SOFTANET: badanie i rozwój mechanizmów umożliwiających wprowadzenie technik wirtualizacji w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa i jakości scenariuszy wojskowych.