Pod koniec lutego do międzynarodowego konsorcjum a4ESSOR, rozwijającego technologię Europejskiego Bezpiecznego Radia Definiowanego Programowo (SDR – Software Defined Radio) dołączyły Niemcy (Florence Parly w Grupie WB, 2020-02-04).
 Od lutego 2019 Niemcy programie ESSOR reprezentuje spółka Rohde & Schwarz / Zdjęcie: OCCAR

Od lutego 2019 Niemcy programie ESSOR reprezentuje spółka Rohde & Schwarz / Zdjęcie: OCCAR

Zgodnie z podpisanym aneksem reprezentująca Berlin spółka Rohde & Schwarz włączy się w prace mające na celu budowę nowoczesnej, szerokopasmowej sieci radiowej umożliwiającej bezpieczną wymianę danych pomiędzy siłami zbrojnymi państw europejskich. Międzynarodowy projekt jest realizowany w ramach, wartego 100 mln EUR (428,7 mln zł), grantu przyznanego konsorcjum a4ESSOR przez organizację OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement – Organizację ds. Współpracy w Zakresie Uzbrojenia). 

Technologia Europejskiego Bezpiecznego Radia Definiowanego Programowo jest rozwijana od 2009. Celem programu jest opracowanie wspólnego standardu bezpiecznej transmisji danych za pomocą szerokopasmowej łączności radiowej. W ramach prac ma powstać technologia umożliwiająca spięcie różnych platform w jedną sieć łączności, która będzie wykorzystywana podczas operacji koalicyjnych. Dzięki wykorzystaniu tzw. bram możliwe będzie wpięcie do sieci również starszych urządzeń łączności wykorzystywanych przez siły lądowe armii państw europejskich. 

Polskim udziałowcem w konsorcjum a4ESSOR jest spółka RADMOR wchodząca w skład Grupy WB / Zdjęcia: RADMOR

Polskim udziałowcem w konsorcjum a4ESSOR jest spółka RADMOR wchodząca w skład Grupy WB / Zdjęcia: RADMOR

Niemcy dołączą do, realizowanej od 2017, fazy budowy zdolności operacyjnych OC1 (Operational Capability 1). Obecnie, po podpisaniu aneksu, za rozwój projektu odpowiada sześć spółek wspólnie tworzących joint-venture a4ESSOR: Bittium (Finlandia), Indra (Hiszpania), Leonardo (Włochy), RADMOR – Grupa WB (Polska), Rohde & Schwarz (Niemcy) i Thales (Francja) (Milipol2019: oferta Rhode & Schwarz, 2019-11-19).

Podczas ceremonii podpisania umowy Lino Laganà, prezes spółki a4ESSOR podkreślił, że: kontrakt, który zapewni udział Niemiec w programie ESSOR, stanowi duży krok naprzód w kierunku tworzenia wspólnej europejskiej infrastruktury obronnej. Bezpieczna łączność stanowi klucz dla współdziałania sił zbrojnych.Właśnie z tego względu spółka a4ESSOR opracowuje nowe funkcjonalności i technologie w zakresie łączności, które charakteryzują się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Są one łatwe do uruchomienia w radiostacjach różnych producentów dzięki technologii SDR i naszej architekturze ESSOR. Kontrakt jest również efektem wspaniałej, zwieńczonej sukcesami pracy zespołu spółki a4ESSOR wykonanej w ciągu ostatnich dziesięciu lat i stanowi potwierdzenie jak ważna jest współpraca pomiędzy naszymi długoletnimi udziałowcami: Bittium, Indra, Leonardo, Radmor i Thales. Dołączenie spółki Rohde & Schwarz do naszego zespołu rozszerzy zakres naszej specjalistycznej wiedzy, zapewniając dalsze sukcesy.

Natomiast Matteo Bisceglia, dyrektor organizacji OCCAR, dodał: Podpisanie niniejszego kontraktu stanowi wielki krok naprzód w tworzeniu wspólnej obrony europejskiej zapewniając interoperacyjność sił zbrojnych, oraz w budowaniu bazy technologicznej przemysłu obronnego. Z udziałem Niemiec ESSOR obejmuje obecnie cztery państwa członkowskie OCCAR, stanowiąc de facto europejski punkt odniesienia dla SDR. Rosnąca reputacja ESSOR znajduje również swoje potwierdzenie w włączeniu go do wykazu projektów, realizowanych w ramach inicjatywy stałej współpracy strukturalnej (PESCO – Permanent Structured Cooperation), która toruje drogę dla szeregu nowych opracowań technicznych w ramach projektu rozwoju europejskiego przemysłu obronnego (EDIDP – European Defence Industrial Development Project). Organizacja OCCAR już bierze udział w tych pracach pozostając w ścisłych kontaktach ze wszystkimi kluczowymi partnerami.