8 kwietnia Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) powołała nowy zarząd, na czele którego jako prezes stanął Sebastian Chwałek. Na stanowiska wiceprezesów zarządu powołano z kolei Bogdana Borkowskiego i Pawła Olejnika. Postępowanie kwalifikacyjne na te stanowiska było prowadzone od 30 marca.

Rada Nadzorcza Polskiej Grupy Zbrojeniowej powołała nowy zarząd na czele którego stanął Sebastian Chwałek / Zdjęcie: Ministerstwo Obrony Narodowej

Jak czytamy w informacji prasowej, zgodnie ze statutem PGZ powołanie ww. osób do zarządu nastąpi po otrzymaniu stosownych opinii ministra aktywów państwowych Jacka Sasina oraz po uzyskaniu zgody na zatrudnienie wydawanej przez komisję powołaną przez prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Poprzedni zarząd PGZ został odwołany 24 marca, po rezygnacji z funkcji jego prezesa Andrzeja Kensboka, który dzień wcześniej został wybrany wiceprezesem ds. finansowych spółki w XI kadencji zarządu w spółce KGHM Polska Miedź. Co ciekawe, nowo wybrani wiceprezesi zarządu PGZ, Bogdan Borkowski i Paweł Olejnik, pomiędzy 24 marca a 8 kwietnia pełnili tymczasowe stanowiska prezesa i wiceprezesa zarządu (Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej odwołany).

Sebastian Chwałek urodził się 2 maja 1977 w Krakowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2013 otworzył przewód doktorski na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2005-2007 był szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Biurze Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W 2007 pełnił funkcję radcy Prezesa Rady Ministrów i kierował Departamentem Spraw Parlamentarnych KPRM, współpracując z wiceprezesem Rady Ministrów, Przemysławem Gosiewskim. W latach 2007-2015 był wicedyrektorem Biura – Szefem Zespołu Legislacji i Analiz w Klubie Parlamentarnym PiS.

18 listopada 2015 roku został powołany na podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 10 maja 2017 roku objął funkcję sekretarza stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zajmował się sprawami administracji publicznej, w tym nadzorował wojewodów i współpracował z samorządami. Odpowiadał także za kwestie prawne i legislacyjne oraz problematykę dotyczącą wyznań religijnych i mniejszości narodowych. Nadzorował też resortową służbę zdrowia i pracę departamentu obywatelstwa i repatriacji.

W Ministerstwie Obrony Narodowej był sekretarzem stanu odpowiedzialnym za modernizację sił zbrojnych i wojskową służbę zdrowia. Sprawował też nadzór nad spółkami sektora zbrojeniowego. Od października 2018 roku do stycznia 2020 był wiceprezesem zarządu PGZ.

Wiceprezes zarządu PGZ, Bogdan Borkowski jest prawnikiem, który w latach 1994-1998 był radnym, a następnie prezydentem Kielc. W lutym 2018 został powołany do Rady Nadzorczej PGZ. Drugi wiceprezes, Paweł Olejnik, który także jest prawnikiem, również został powołany trzy lata temu do Rady Nadzorczej PGZ, a także został pełnomocnikiem MON ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia.

Warto jeszcze dodać, że tego samego dnia, 8 kwietnia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGZ dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej, powołując w jej skład Pawła Sobczyka. Jest on absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim – kierunek prawo oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Administracja projektami UE (Uniwersytet Szczeciński) i Prawo zamówień publicznych (Uniwersytet Warszawski). W 2015 ukończył aplikację radcowską, uzyskując tytuł zawodowy radcy prawnego. Od 2016 zatrudniony w kierownictwie sekretarza stanu w MON oraz Biurze Ministra Obrony Narodowej na stanowisku radcy prawnego. Członek Komitetu Konsultacyjnego przy prezesie Rady Ministrów. Od 2018 pełnił funkcję prezesa zarządu Wojskowych Zakładów Kartograficznych. Obecnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru III w Ministerstwie Aktywów Państwowych.