18 maja Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej (IU MON) opublikował ogłoszenie dotyczące dostawy trenażera obsługi stacji rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica (WZE liderem w programie Kaktus-MO, 2017-07-11).

System rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica, składa się ze stacji wiodącej PRP-25M i dwóch-trzech stacji bocznych PRP-25S, posadowionych na podwoziu samochodowym. / Zdjęcie: PIT-Radwar

System rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica, składa się ze stacji wiodącej PRP-25M i dwóch-trzech stacji bocznych PRP-25S, posadowionych na podwoziu samochodowym. / Zdjęcie: PIT-Radwar

Wartość zamówienia szacuje się powyżej 428 tys. EUR. Przewidywana maksymalna liczba wykonawców nie może przekroczyć pięciu, z których każdy zostanie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 tys. zł. Szczegółowe wymagania zostaną opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz stanowiących jej załącznik wstępnych założeniach taktyczno- technicznych, które zostaną przekazane wykonawcom zaproszonym do składania ofert. Termin składania wniosków o udział w postępowaniu minie 18 czerwca 2020 o godz. 13.00.  Kryteriami wyboru oferty będą cena (90%) i gwarancja (10%).

W latach 2017-2019 stacje były naprawiane i serwisowane przez wchodzącą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) spółkę PIT-Radwar, która jest producentem i posiadaczem dokumentacji technicznej. Umowa została zawarta w trybie pilnym z uwagi zły stan techniczny stacji, które musiały zostać czasowo wyłączone. Procedowanie kolejnej umowy serwisowej, ogłoszonej w listopadzie 2019, która miała zostać podpisana w bieżącym roku, zostało unieważnione 7 lutego 2020 przez 2. Regionalną Bazę Logistyczną.

Opis
System rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych Gunica, składa się ze stacji wiodącej PRP-25M i dwóch-trzech stacji bocznych PRP-25S, posadowionych na podwoziu samochodowym. Stacje służą do zautomatyzowanego wykrywania, rozpoznania, namierzania, monitorowania i śledzenia źródeł emisji instalowanych na wszystkich statkach powietrznych oraz na platformach naziemnych i nawodnych oraz do lokalizacji tych platform. Stacje realizują zadania rozpoznawcze zarówno dla źródeł promieniowania radarowego, jak i pochodzącego z systemów nawigacyjnych, systemów identyfikacyjnych oraz generatorów zakłóceń.

W autonomicznym trybie pracy stacje PRP-25M i PRP-25S zapewniają automatyczne wykrywanie, namierzanie źródeł emisji w zakresie częstotliwości pracy stacji oraz ich monitoring, poszukiwanie i przechwytywanie sygnałów, ich pomiar parametrów i analizę, zobrazowanie i archiwizację transmisję danych rozpoznawczych oraz współdziałanie ze zautomatyzowanym systemem dowodzenia i kierowania rozpoznaniem radioelektronicznym Sił Powietrznych RP. System znajduje się na wyposażeniu pododdziałów rozpoznania radioelektronicznego SP RP.

W podstawowym trybie pracy stacja PRP-25M zarządza pracą stacji PRP-25S oraz odbiera i przetwarza wypracowane dane z rozpoznania przez nie. Podległe stacje boczne PRP-25S przekazują do stacji głównej wypracowane przez siebie dane z rozpoznania i zarządzają nimi. Praca w systemie umożliwia lokalizację i śledzenie źródeł emisji metodą TDoA (Time Difference od Arrival), lokalizację i śledzenie źródeł emisji metodą triangulacyjną i uzupełnianie RAP o dane z rozpoznania. Zastosowanie łącznie obu metod lokalizacji zapewnia ciągłość śledzenia tras obiektów powietrznych, bez względu na rodzaj emisji.