Przejdź do serwisu tematycznego

Solidarna Polska złożyła projekt nowej ustawy o broni i amunicji

To już trzeci projekt złożony do Sejmu w ostatnim czasie. Poprzednie złożyły odpowiednio środowiska Kukiz ’15 i Partii Republikańskiej. Według wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, projekt ma wpłynąć na wzmocnienie obronności narodowej.

Projekt firmowany przez Solidarną Polskę na konferencji w Sejmie w dn. 20.07.2022 r. zaprezentowała, oprócz wiceministra Marcina Romanowskiego z Solidarnej Polski, również posłanka  Anna Maria Siarkowska z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Wiceminister uzasadniając złożenie projektu powiedział:

Obecnie doszło do diametralnej zmiany w zakresie sytuacji bezpieczeństwa w Europie, co jest oczywiście związane z agresją Rosji na Ukrainę. Mamy do czynienia z sytuacją, w której te konwencjonalne siły zbrojne muszą być wzmacniane przez społeczny komponent. Stąd też bardzo ważne jest posiadane głębokich zasobów osobowych i sprzętowych, jeżeli chodzi o siły zbrojne, ale równie ważne jest utrzymywanie stałej, wysokiej zdolności bojowej terytorialnego komponentu sił zbrojnych. To jest możliwe w dużej mierze dzięki temu co proponujemy, czyli włączeniu, żołnierzy, funkcjonariuszy i byłych żołnierzy i funkcjonariuszy w szerszym stopniu w system dostępu do broni związany z celem jakim jest obrona narodowa.

Z kolei poseł Anna Maria Siarkowska argumentowała, że:

Ludzie nie mogą być bezbronni zwłaszcza w sytuacji, w której bezpieczeństwo w Europie jest tak bardzo zagrożone. Widzieliśmy tuż po agresji Rosji na Ukrainę, że Litwa bardzo szybko wyciągnęła wnioski z obecnej sytuacji i zmieniła przepisy dotyczące dostępu do broni funkcjonariuszy sił zbrojnych, członków organizacji porobionych i obrony terytorialnej. Zrobiła to w ciągu kilkunastu dni. Polska do tej pory tych przepisów nie zmieniła, mimo że jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę sztuk broni przypadających na 100 mieszkańców. Za nami jest tylko Watykan. Wszystkie państwa Europy mają więcej broni niż my, a to my jesteśmy państwem frontowych. Potrzeba zmian jest pilna.

Podczas konferencji podkreślano, że projekt to nie liberalizacja, a racjonalizacja dostępu do broni, mająca na celu przede wszystkim zwiększenie potencjału obronnego państwa, w tym umożliwienie posiadania broni typu wojskowe przez żołnierzy zawodowych, żołnierzy terytorialnej służby wojskowej i żołnierzy aktywnej rezerwy.

Projekt Solidarnej Polski z dnia 19 lipca 2022 r. (z komentarzem)

Pochylmy się nad samym projektem i wprowadzanym przez niego zmianami.

Jest ich cały szereg, z których najważniejsze w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów to:

1. Zlikwidowanie kategoryzacji broni palnej na bojową, mysliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową i zastąpienie  sformułowaniem “strzelecka broń palna, w tym broń sygnałowa i alarmowa”;

2. Wyłączeniem spod ustawy miotaczy gazu obezwładniającego, broni białej, broni cięciwowej (w tym kusz), a także przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

3. Istotnymi częściami broni przestają być baskila i lufa z komorą nabojową, a zostają nimi same lufy (z zaznaczeniem, że stosuje się “odpowiednio do przyjętych rozwiązań technicznych danego modelu broni”);

4. Zostaje wprowadzona definicja mechanizmu ładującego (występującego w unijnej dyrektywie). Brzmi ona: ” W rozumieniu ustawy mechanizmem ładującym jest urządzenie mogące być dołączone do broni, przeznaczone do wprowadzania naboi do magazynka”. Co rozgranicza pojęcia magazynka do broni oraz mechanizmu ładującego;

5. Projekt uchyla Art. 10, stanowiący że “właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeśli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni”.
Usunięcie tego przepisu jest spowodowane dalej opisanymi zmianami w ustawie (usunięcie kategorii pozwoleń). Nie jest próbą wprowadzenia uznaniowości, ponieważ późniejsze przepisy stanowią, że “pozwolenie na broń (..) wydaje się na wniosek osoby wobec której nie zachodzą okoliczności (…) oraz spełnia warunki określone w (…)”.

6. Projekt usuwa kategorie pozwolenia na broń (do celów sportowych, kolekcjonerskich, ochrony osób i mienia itd);

7. Wprowadza natomiast stopnie pozwolenia na broń:
– I stopień uprawnia do nabywana i posiadania broni kategorii C oraz amunicji do tej broni, w tym samodzielnego wytwarzania takiej amunicji na własny użytek,
– II stopień uprawnia do nabywana i posiadania broni podkategorii A6 i A7, kategorii B lub C oraz amunicji do tej broni, w tym samodzielnego wytwarzania takiej amunicji na własny użytek,
– III stopień uprawnia do nabywana i posiadania broni podkategorii A2-A9, kategorii B lub C oraz amunicji do tej broni, w tym samodzielnego wytwarzania takiej amunicji na własny użytek,
Należy zauważyć, że prawo do elaboracji uzyskują wszyscy posiadacze broni, a nie jak wcześniej tylko posiadacze pozwoleń do celów sportowych i łowieckich; Ponadto, II i III stopień uprawnia do korzystania z mechanizmów ładujących (według nomenklatury UE) umożliwiających wprowadzenie do broni więcej niż 20 szt. amunicji do broni krótkiej i więcej niż do 10 broni długiej. Z kolei pozwolenie II stopnia umożliwia posiadanie broni podkategorii A2, czyli broni samoczynnej. Zapewne ją mieli na myśli projektodawcy, mówiąc o ułatwieniu dostępu do broni o charakterze wojskowym.

8. Uzasadnionymi powodami posiadania broni mają być:
– członkostwo w PZŁ,
– członkostwo w ustanowionej na szczeblu międzynarodowym i uznanej urzędowo federacji strzelectwa sportowego,
– członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
– członkostwo w organizacji o charakterze proobronnym,
– członkostwo w bractwie kurkowym,
– członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,
– członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim (bronioznawczym),
– stałe i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia,
– udokumentowane nabycie majątkowych praw do broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia,
– pełnienie służby w Siłach Zbrojnych RP, WOT i innych państwowych formacjach uzbrojonych, przy posiadaniu co najmniej 3 letniego stażu służby,
– posiadanie statusy byłego, niewydalonego ze służby funkcjonariusza j.w.,
– posiadanie statusu rezerwisty w rezerwie aktywnej przez co najmniej 12 miesięcy,
– posiadanie uprawnień instruktora lub trenera strzelectwa,

9. Kto może otrzymać poszczególne stopnie pozwoleń:
– I stopnia, osoba, która przedłoży zaświadczenie o przejściu przeszkolenia,
– II stopnia, osoba, która posiada pozwolenie I stopnia od co najmniej 5 lat, lub zda egzamin. Przy czym, w przypadku rejestracji broni podkategorii A6 i A7 należy złożyć oświadczenie o zamiarze odbywania treningów lub współzawodnictwa w strzelectwie sportowym, w konkurencjach wymagających używania takiej broni.
– III stopnia, osoba, która posiada pozwolenie nieprzerwanie od co najmniej 6 lat pozwolenie II stopnia, ukończyła 25 lat, oraz:
a. legitymuje się dorobkiem publicystycznym, naukowym lub badawczym w zakresie konstruowania lub badania broni, w szczególności historii rozwoju broni, albo
b. legitymuje się potwierdzonym dorobkiem kolekcjonerskim, w tym czynnym udziałem w co najmniej 10 publicznych wystawach lub prelekcjach dotyczących historii rozwoju broni palnej, albo
c. posiadają list polecający wystawiony przez dyrektora muzeum wpisanego do Państwowego Rejestru Muzeów na wniosek kustosza zbiorów broni tego muzeum,
d) posiada państwowe uprawnienia instruktora lub trenera strzelectwa,
Ten ostatni punkt może być problematyczny do interpretacji, gdyż w ostatnich latach uwolniono zawód instruktora strzelectwa. Mogą być w takim przypadku być brane przez Policję pod uwagę uprawnienia instruktora (trenera) PZSS – lecz można dyskutować, czy obecnie uzyskiwane uprawnienia można opisać słowem “państwowe”.
Ale także żołnierze Sił Zbrojnych, którzy zdali egzamin oraz posiadają co najmniej 12 miesięczny staż służby lub ukończyli kursy podoficera lub oficera rezerwy i znajdują się w rezerwie aktywnej.  Z ustawy wynika, że ich nie dotyczy wymóg posiadania pozwolenia II stopnia przez okres minimum 6  lat.

10. Projekt uchyla również wymóg posiadania kwalifikacji, wydawanych polski związek sportowy, w celu uprawiania sportów o charakterze strzeleckim.

Te regulacje znacząco rozszerzają ilość osób mogących ubiegać się o pozwolenia na broń. Biorąc pod uwagę nie tylko znaczne rozszerzenie przesłanek (federacją sportową może być np. IPSC, a nie tylko PZSS), usunięcie obowiązku utrzymywania aktualnej licencji PZSS (wystarczy samo członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim), a także brak konieczności dokumentowania udziału w zawodach wymagających broni podkategorii A6 i A7 (wystarczy deklaracja o zamiarze) usunie to sporo barier zarówno formalnych jak i finansowych przy ubieganiu się o pozwolenie na broń. Jednocześnie posiadanie broni samoczynnej zostanie umożliwione zarówno żołnierzom Sił Zbrojnych RP, jak również aktywnie działającym kolekcjonerom oraz muzealnikom.  Przy czym, będą to ludzie ze stażem odpowiednio w służbie lub z pozwoleniem niższego stopnia.
Usuwając kategorie broni jednocześnie zostały usunięte ograniczenia kalibrów (np. myśliwi nie mogli posiadać broni krótkiej, sportowcy broni w kalibrze powyżej 12 mm), więc mając określony stopień pozwolenia znacząco zwiększa się zakres broni, jaką można zakupić.

11. Projekt przesuwa granicę braku wymogu uzyskania pozwolenia na broń zabytkową (rozdzielnego ładowania i zabytkowej, w tym replik, czyli popularnie określając czarnoprochowej), wskazując datę wytworzenia na rok 1900, zamiast 1885; Zwiększa to ilość modeli broni, które będzie można zakupić bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na broń;

12. Wydłużony zostaje termin rejestracji broni z 5 do 7 dni;

13. Przy nabywaniu amunicji istotna jest tylko kategoria broni, do posiadania której jest uprawniony nabywający. Zostało usunięte ograniczenie do kalibrów broni, którą ma zarejestrowaną. Przy czym, pozostaje wymóg posiadania Europejskiej Karty Broni przy nabywaniu amunicji do broni nie wymagającej pozwolenia;

14. Wspomniany egzamin, którego zdanie jest wymagane do uzyskania pozwolenia II stopnia, będzie przeprowadzany przez komisję powołaną przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji i ma składać się z dwóch części:
– teoretyczny, składający się z testu jednokrotnego wyboru, z puli pytań podanych do wiadomości publicznej,
– praktyczny,
Opłata za egzamin ma wynosić 10% kwoty minimalnego wynagrodzenia netto (obecnie ok. 236 zł) a poprawkowego połowę stawki za egzamin podstawowy.
Z egzaminu, jak do tej pory, będą zwalniać m.in posiadanie przeszkolenia przez żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także zdanie egzaminów wewnętrznych i uzyskanie licencji PZSS;

15. Usunięto przepis umożliwiając Policji cofnięcie pozwolenia na broń, jeśli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę jego wydania.
Czyli np. wystąpienie z klubu strzeleckiego, które było przesłanką do wydania pozwolenia na broń, nie oznacza możliwości utraty tego pozwolenia;

16. Dopuszczono zarówno zbywanie, jak i użyczanie broni miedzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń tej samej kategorii. Jednocześnie, wprowadzono obowiązek zachowania formy pisemnej użyczenia (z wyjątkiem, gdy obydwie osoby znajdą się w tym samym miejscu przez cały czas trwania użyczenia).
Jest to wyraźne rozszerzenie, gdyż do tej pory użyczanie było ograniczone do broni odpowiadającej celom sportowym i łowieckim.
Jednocześnie, zbywający broń nie musi już o tym fakcie powiadamiać Policji – pozostał tylko obowiązek jej rejestracji przez nabywającego;

17. Dodano obowiązek informowania Policji o miejscu przechowywania broni oraz w ciągu 14 dni o zmianie tego adresu;

18. Policja będzie miała obowiązek prowadzić statystyki przestępstw i wykroczeń popełnionych z użyciem broni palnej z podziałem na broń posiadaną leganie i posiadaną nielegalnie.

19. Noszenie (przemieszczanie załadowanej broni) będzie możliwe tylko posiadając pozwolenie II lub II stopnia i tylko kategorii B (wyłączono możliwość noszenia broni kategorii A).

20. Wprost określono, że użycie broni do ochrony życia, zdrowia, obrony koniecznej (art. 26 i 26 Kodeksu Karnego) jest zgodne z celem wydania pozwolenia na broń;

21. Pozwolenia do celów:
-łowieckiego, sportowego, ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, szkoleniowego i kolekcjonerskiego z dniem wejścia w życie ustawy staną się pozwoleniami II stopnia,
– rekonstrukcji historycznej z dniem wejścia w życie ustawy staną się pozwoleniami I stopnia,
– pamiątkowych I lub II stopnia, w zależności od kategorii posiadanej broni,

21. Zniesiony zostaje limit sztuk broni w ramach wydanego pozwolenia na broń;

Kategorie broni

Kategoria A
1. Wojskowe pociski wybuchowe i granatniki.
2. Samoczynna strzelecka broń palna.
3. Strzelecka broń palna ukryta pod postacią innego przedmiotu.
4. Amunicja z pociskami penetrującymi, wybuchowymi lub zapalającymi oraz pociski dla takiej amunicji.
5. Amunicja do pistoletów i rewolwerów z pociskami rozprężnymi oraz pociski dla takiej amunicji, z wyjątkiem amunicji stosowanej do celów myśliwskich lub sportowych, dla osób
uprawnionych do korzystania z niej.
6. Samoczynna strzelecka broń palna, która została przerobiona na samopowtarzalną strzelecką broń palną.
7. Każdy z poniższych rodzajów samopowtarzalnej strzeleckiej broni palnej centralnego zapłonu:
1) krótka strzelecka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 21 nabojów bez przeładowania, o ile jest zasilana z magazynka stałego dostosowanego do więcej niż 20
nabojów właściwych dla danej broni, albo do której podpięto magazynek wymienny zawierający więcej niż 20 nabojów właściwych dla danej broni,
2) długa strzelecka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 11 nabojów bez przeładowania, o ile jest zasilana z magazynka stałego dostosowanego do więcej niż 10 nabojów właściwych dla danej broni, albo do której podpięto magazynek wymienny zawierający więcej niż 10 nabojów właściwych dla danej broni;
8. Samopowtarzalna długa strzelecka broń palna (strzelecka broń palna, która jest pierwotnie przeznaczona do strzelania z ramienia), którą można zmniejszyć do długości mniejszej niż 60 cm bez utraty funkcjonalności dzięki zastosowaniu kolby składanej lub teleskopowej lub kolby, którą można usunąć bez użycia narzędzi.
9. Każda strzelecka broń palna sklasyfikowana w niniejszej kategorii, która została przerobiona na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną.

Kategoria B
1. Krótka strzelecka broń palna powtarzalna.
2. Krótka strzelecka broń palnajednostrzałowa centralnego zapłonu.
3. Krótka strzelecka broń palna jednostrzałowa bocznego zapłonu, której całkowita długość nie przekracza 28 cm.
4. Samopowtarzalna długa strzelecka broń palna, której mechanizm ładujący i komora mogą łącznie pomieścić więcej niż 3 naboje W przypadku strzeleckiej broni palnej bocznego zapłonu, a ponad 3, lecz mniej niż 12 nabojów w przypadku strzeleckiej broni palnej centralnego zapłonu.
5. Samopowtarzalna krótka strzelecka broń palna inna niż broń kategorii A wymieniona w pkt 7 ppkt 1.
6. Samopowtarzalna długa strzelecka broń palna kategorii A wymieniona w pkt 7 ppkt 2, której mechanizm ładujący i komora nie mogą razem pomieścić więcej niż 3 naboje, w przypadku gdy mechanizm ładujący jest odłączalny lub W przypadku gdy nie jest pewne, czy broni tej nie można przerobić za pomocą zwykłych narzędzi na broń, której mechanizm ładujący i komora mogą pomieścić łącznie więcej niż 3 naboje.
7. Powtarzalna i samopowtarzalna strzelecka długa broń palna z lufą o gładkim przewodzie, której długość nie przekracza 60 cm.
8. Każda strzelecka broń palna sklasyfikowana w niniejszej kategorii po przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną.
9. Samopowtarzalna strzelecka broń palna do użytku cywilnego, która jest podobna do broni z mechanizmami automatycznymi (samoczynnej) inna niż broń kategorii A wymieniona w pkt 6, 7 lub 8.

Kategoria C
1. Powtarzalna długa strzelecka broń palna inna niż broń kategorii B wymieniona w pkt 7.
2. Długa strzelecka broń palna jednostrzałowa z lufą bruzdowaną.
3. Samopowtarzalna długa strzelecka broń palna inna niż kategorii A lub B.
4. Jednostrzałowa krótka strzelecka broń palna bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 28 cm.
5. Każda strzelecka broń palna sklasyfikowana w niniejszej kategorii po przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną.
6. Strzelecka broń palna kategorii A, B i C, która została pozbawiona cech użytkowych zgodnie z ustawą.
7. Jednostrzałowa długa strzelecka broń palna z lufą o gładkim przewodzie, wprowadzana do obrotu od dnia 14 września 2018 r.

Autopoprawka do projektu Partii Republikańskiej

Tego samego przedstawiciel PiS, PS i grupy posłów niezależnych Arkadiusz Czartoryski wnioskował autopoprawkę do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz niektórych innych ustaw, zgłoszonej w dniu 13-04-2022 r. Sam projekt czeka na nadanie numeru druku sejmowego, czyli nie jest jeszcze procedowany.

Poprawka wprowadza zmiany dotycząca przygotowania się do egzaminu strzeleckiego jak i samego egzaminu. Egzamin ma zostać podzielony na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna będzie polegała na opisaniu zasady B.L.O.S.

Akronim B.L.O.S. odpowiada słowom: broń, lufa, otoczenie, spust.:

B – Każdą broń należy zawsze traktować tak, jakby była załadowana;
L-  Lufa powinna być skierowana wyłącznie w kierunku celu, kulochwytu, w powietrze lub w ziemię pod kątem 45 stopni;
O- Przed oddaniem strzału zawsze należy sprawdzić otoczenie i upewnić się, że nikt nie znajduje się w osi strzału do celu;
S- Palec na języku spustowym wolno położyć dopiero wtedy, kiedy oddaje się strzał. W innych przypadkach palec należy trzymać na szkielecie broni.”;

Praktyczny egzamin ma polegać na uzyskaniu minimum 20 punktów oddając 5 strzałów z broni krótkiej bocznego zapłonu (.22lr) do tarczy TS-9. Pozytywne zakończenie egzaminu będzie skutkowało wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego. Należy zauważyć, ze jest to egzamin bardzo prosty, który można zdać posiadając podstawowe umiejętności w zakresie posługiwania się bronią palną.

Ujednolicono zapisy projektu z ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zmieniono zapis o granicznym kalibrze broni centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze nie do 15, ale do 20mm.

Ułatwiono również procedurę zakupu oraz rejestracji broni. Umożliwiono zakup broni na podstawie decyzji o przyznaniu pozwolenia, lub legitymacji posiadacza broni z pominięciem procedury wydawania promesy na zakup. Usuwa to limity w ilości posiadanej broni. Czas na rejestrację broni również został zmieniony z 5 na 7 dni.

Procedura prewencyjnego odbierania broni została zmodyfikowana na procedurę zgodną z konstytucją. Organ odbierający broń będzie zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć uzasadnienie tej czynności, a w ciągu 3 miesięcy wszcząć postępowanie  w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni. W innym przypadku broń, amunicja oraz dokumenty potwierdzające legalność muszą zostać zwrócone.

Kolejna zmiana dopuszcza użyczenie broni i amunicji pomiędzy osobami posiadającymi pozwolenie na broń.

Zmiany w projekcie ustawy obejmują również strzelców broni czarnoprochowej. Proch czarny, amunicję elaborowaną prochem czarnym i spłonki wykorzystywane w strzelectwie CP sprzedaje się osobom od 18 r.ż.

Stan prac

Poprzednie projekty, wniesione odpowiednio 23-03-2022 r. i w dniu 13-04-2022 r. (z opisaną wyżej autopoprawką z dn. 20.07.2022 r.) jeszcze nie otrzymały numerów druków sejmowych.

Projekt Kukiz’15, w przypadku którego przedstawicielem wnioskodawcy jest poseł Jarosław Sachajko, obecnie przeszedł następujące etapy procesu legislacyjnego:
24-03-2022 skierowany do opinii BL;
24-03-2022 skierowany do opinii BAS – zgodność z prawem UE;
29-03-2022 skierowany do konsultacji (SN, PG, KRRP, NRA, UODO, KIG, RMiŚP, NRL, NRPiP, KRDL, KRF, BCC-ZP, FPP, Lewiatan, ZPiP, ZRP, PRP i RDS);
29-03-2022 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
06-04-2022 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem UE);
06-04-2022 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2a regulaminu Sejmu)

Projekt Partii Republikańskiej, w przypadku którego przedstawicielem wnioskodawcy jest poseł Arkadiusz Czartoryski, obecnie przeszedł następujące etapy procesu legislacyjnego:
13-04-2022 skierowany do opinii BL;
13-04-2022 skierowany do opinii BAS – zgodność z prawem UE;
22-04-2022 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
22-04-2022 skierowany do konsultacji (SN, KRS, KRRP, NRA, PG, NRL, NRPiP, UODO, KRDL, KRF, KIG, RMiŚP, BCC-ZP, Lewiatan, FPP, ZPiP, ZRP, PRP i RDS);
08-06-2022 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem UE);
08-06-2022 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust 2a rS)

Projekt Solidarnej Polski, podobnie jak poprzednie, obecnie czeka na nadanie numeru druku sejmowego.

Pytaniem pozostaje, czy i kiedy będzie dalej procedowany. Obecnie, został skierowany do uzyskania opinii:
20-07-2022 skierowany do opinii BL;
20-07-2022 skierowany do opinii BAS – zgodność z prawem UE

Jednak do dopiero początek drogi legislacyjnej.

Podsumowanie

Projekt Solidarnej Polski wprowadza sporo zmian, poczynając od usunięcia celów pozwoleń na broń i ilości egzemplarzy jakie można zakupić, poprzez ułatwienie (acz nie zrewolucjonizowanie) samej procedury, kończąc na faktycznie znacznym zwiększeniu dostępności prywatnej broni dla żołnierzy (w tym rezerwy) i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Propozycje, które zgodnie ze słowami prezentujących projekt faktycznie nie są rewolucyjne, należy ocenić jako rozsądne, porządkujące wiele niejasności narosłych wobec obecnej ustawy (np. użyczanie broni i amunicji), wyjaśniające kwestie użycia broni palnej w samoobronie i znoszące wiele przepisów utrudniających życie strzelcom, a nie mających przełożenia na bezpieczeństwo osobiste oraz publiczne.

Pytaniem pozostaje, czy ten projekt wejdzie w życie, zwłaszcza, że jest to już trzeci projekt zmian w ustawie o obroni i amunicji, złożony w ciągu ostatnich miesięcy.

Jak pokazuje praktyka sejmowa, projekty poselskie mogą być procedowane bardzo szybko, lub też trafić do “zamrażarki sejmowej”, gdzie czekają do końca kadencji Parlamentu i wraz z jej zakończeniem zostają automatycznie anulowane.
Tempo prac w dużej mierze zależy od woli politycznej koalicji rządzącej i Marszałek Sejmu. Obecny projekt (podobnie jak poprzednie) nie tylko wywodzi się z środowisk Zjednoczonej Prawicy, ale też odwołuje się bezpośrednio do wzmocnienia obrony narodowej, kwestii istotnej zarówno w sferze medialnej jak i praktycznych działań obozu rządzącego. Dodatkowo, chociaż firmowany jest przez SP, przedstawicielem wnioskodawcy jest posłanka PiS, co może wskazywać na jego poparcie również przez środowisko tej partii.
Jest to (wraz z faktem pojawienia się autopoprawki do projektu republikańskiego, mocno nawiązującej do zapisów w projekcie SP) przesłanką wskazującą na możliwość uchwalenia tych przepisów jeszcze w obecnej kadencji Sejmu i Senatu.

Sprawdź podobne tematy, które mogą Cię zainteresować

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.

Dodaj komentarz

X