19 października minął termin przyjmowania ofert na dostawę małej partii 40-mm granatników rewolwerowych dla Jednostki Wojskowej GROM (JWG). Niewielkiej, bowiem w postępowaniu zaznaczono, że jego wartość nie przekroczy 418 tys. EUR (1,76 mln zł). Granatniki mają zostać dostarczone do 30 listopada 2017 do siedziby jednostki w Warszawie. Kryterium oceny jest w 80% cena i w 20% okres gwarancji (minimum 24, maksimum 36 miesięcy).

Od 2009 Wojsku Polskiemu, w tym Wojskom Specjalnym oferowany jest amerykański granatnik rewolwerowy produkowany przez Abrams Airborne Manufacturing Inc., także pod marką Milkor USA. Wcześniej broń promowało przedsiębiorstwo Cenrex, obecnie Works 11 / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Od 2009 Wojsku Polskiemu, w tym Wojskom Specjalnym oferowany jest amerykański granatnik rewolwerowy produkowany przez Abrams Airborne Manufacturing Inc., także pod marką Milkor USA. Wcześniej broń promowało przedsiębiorstwo Cenrex, obecnie Works 11 / Zdjęcie: Remigiusz Wilk

Jest to druga próba zakupu przez GROM granatników rewolwerowych. Poprzednie postępowanie na dostawę kilkunastu konstrukcji strzeleckich tego rodzaju rozpoczęto w październiku 2016. Ówczesny dowódca jednostki unieważnił je jednak 20 grudnia 2016. Powodem był brak ofert nie podlegających odrzuceniu.

Swoją propozycję złożyły wówczas Zakłady Mechaniczne Tarnów (ZMT), jako jedyny oferent. Przedsiębiorstwo z Tarnowa chciało dostarczyć, zakupiony nieco wcześniej przez Policję i Wojsko Polskie, granatnik rewolwerowy RGP-40. To broń dostosowana do amunicji 40 mm x 46SR niskiej i 40 mm x 51SR średniej prędkości wylotowej. Propozycja ZMT została odrzucona, gdyż bazowy RGP-40 nie spełniał wymagań GROM (Granatnikowy paragraf 22, 2017-06-16). Komandosi poszukiwali modelu z lufą długości 193-213 mm, wysokości 250-270 mm i długości 640-660/730-750 mm (z kolbą wsuniętą/wysuniętą). Wymiary tarnowskiej konstrukcji były zbyt duże, przede wszystkim z uwagi na zastosowaną w RGP-40, zgodnie z wymaganiami Wojska Polskiego, lufę długości 250 mm.

W specyfikację istotnych warunków zamówienia z 2016 wpisywał się oferowany przez katowickie przedsiębiorstwo Works 11 amerykański 40-mm granatnik rewolwerowy Abrams Airborne Manufacturing Inc. AV-140 MSGL (odmiana eksportowa Milkor USA M32A1 wprowadzona do uzbrojenia USMC). To konstrukcja z 203-mm lufą, wysokością 260 mm i długością całkowitą 648/739 mm z kolbą wsuniętą/wysuniętą. Prawdopodobnie broń zostanie zaoferowana i w obecnym postępowaniu. Podobnie, jak broń z Tarnowa także może być zasilana nabojami 40 mm x 46SR i 40 mm x 51SR.

Analiza
Postępowanie prowadzone jest w trybie otwartym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w JW 2305, dotyczącego udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisami, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

Postępowanie podzielone jest na kilka etapów, obejmujących: opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu; składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zaproszenie do składania ofert wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu; prowadzenie negocjacji z wykonawcami w razie wystąpienia takiej konieczności i rozstrzygnięcie postępowania i podanie informacji o wyniku postępowania.